قفسه بندی صنعتی | قفسه بندی پالت راک | تهران فلز | قیمت قفسه پیچ و مهره ای


قیمت قفسه پیچ و مهره ای


 لیست قیمت قفسه بندی پیچ و مهره ای شرکت تهران فلز (بهار 1400)

 

کد عنوان کالا تعداد طبقه ارتفاع (متر) قیمت (تومان)
1 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 3 2 410,000
2 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 4 2 470,000
3 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 5 2 550,000
4 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 6 2 600,000
5 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 3 2 455,000
6 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 4 2 540,000
7 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 2 610,000
8 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 6 2 690,000
9 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 3 2 490,000
10 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 4 2 580,000
11 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 5 2 670,000
12 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 6 2 750,000
13 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 3 2 510,000
14 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 4 2 600,000
15 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 2 690,000
16 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 6 2 790,000
17 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 3 2 465,000
18 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 4 2 550,000
19 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 5 2 630,000
20 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 6 2 710,000
21 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 3 2 435,000
22 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 4 2 510,000
23 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 2 580,000
24 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 6 2 650,000
25 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 3 2 570,000
26 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 4 2 690,000
27 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 2 810,000
28 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 6 2 930,000
29 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 3 2 530,000
30 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 4 2 625,000
31 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 2 730,000
32 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 6 2 830,000
33 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 3 2 480,000
34 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 4 2 580,000
35 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 2 665,000
36 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 6 2 755,000
37 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 3 2 540,000
38 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 4 2 650,000
39 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 2 750,000
40 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 6 2 870,000
41 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 2 585,000
42 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 4 2 710,000
43 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 5 2 830,000
44 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 6 2 950,000
45 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 2 650,000
46 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 4 2 780,000
47 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 2 950,000
48 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 6 2 1,060,000
49 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 2 720,000
50 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 4 2 880,000
51 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 5 2 1,050,000
52 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 6 2 1,200,000
53 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 2 650,000
54 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 4 2 780,000
55 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 2 930,000
56 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 6 2 1,060,000
57 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 3 2 600,000
58 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 4 2 720,000
59 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 5 2 850,000
60 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 6 2 970,000
61 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70عمق 60 سانتیمتر 4 2/5 780,000
62 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70عمق 60 سانتیمتر 5 2/5 895,000
63 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70عمق 60 سانتیمتر 6 2/5 1,020,000
64 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 7 2/5 1,150,000
65 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 4 2/5 840,000
66 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 2/5 980,000
67 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 6 2/5 1,120,000
68 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 7 2/5 1,250,000
69 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 4 2/5 940,000
70 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 5 2/5 1,100,000
71 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 6 2/5 1,260,000
72 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 7 2/5 1,420,000
73 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 4 2/5 850,000
74 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 2/5 980,000
75 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 6 2/5 1,130,000
76 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 7 2/5 1,270,000
77 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 4 2/5 760,000
78 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 5 2/5 890,000
79 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 6 2/5 1,000,000
80 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 7 2/5 1,200,000
81 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 4 2/5 710,000
82 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 2/5 820,000
83 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 6 2/5 930,000
84 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 7 2/5 1,050,000
85 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 4 2/5 650,000
86 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 5 2/5 720,000
87 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 6 2/5 810,000
88 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 7 2/5 900,000
89 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 4 2/5 580,000
90 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 2/5 665,000
91 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 6 2/5 750,000
92 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 7 2/5 820,000
93 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 4 2/5 640,000
94 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 2/5 720,000
95 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 6 2/5 820,000
96 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 7 2/5 900,000
97 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 4 2/5 690,000
98 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 2/5 780,000
99 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 6 2/5 890,000
100 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 7 2/5 980,000
101 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 4 2/5 750,000
102 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 2/5 870,000
103 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 6 2/5 980,000
104 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 7 2/5 1,100,000
105 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 4 2/5 650,000
106 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 2/5 750,000
107 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 6 2/5 840,000
108 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 7 2/5 940,000
109 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 4 2/5 580,000
110 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 5 2/5 690,000
111 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 6 2/5 770,000
112 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 7 2/5 850,000
113 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 4 2/5 570,000
114 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 2/5 640,000
115 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 6 2/5 710,000
116 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 7 2/5 780,000
117 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 4 2/5 530,000
118 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 5 2/5 600,000
119 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 6 2/5 650,000
120 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 7 2/5 720,000
121 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 5 3 650,000
122 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 6 3 710,000
123 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 7 3 780,000
124 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 8 3 840,000
125 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 3 700,000
126 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 6 3 760,000
127 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 7 3 840,000
128 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 8 3 900,000
129 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 5 3 740,000
130 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 6 3 820,000
131 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 7 3 900,000
132 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 8 3 980,000
133 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 3 800,000
134 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 6 3 895,000
135 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 7 3 990,000
136 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 8 3 1,100,000
137 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 3 930,000
138 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 6 3 1,040,000
139 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 7 3 1,200,000
140 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 8 3 1,300,000
141 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 3 840,000
142 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 6 3 940,000
143 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 7 3 1,040,000
144 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 8 3 1,140,000
145 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 3 780,000
146 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 6 3 860,000
147 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 7 3 950,000
148 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 8 3 1,050,000
149 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 3 730,000
150 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 6 3 800,000
151 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 7 3 880,000
152 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 8 3 950,000
153 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 5 3 780,000
154 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 6 3 865,000
155 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 7 3 952,000
156 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 8 3 1,050,000
157 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 3 880,000
158 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 6 3 980,000
159 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 7 3 1,090,000
160 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 8 3 1,200,000
161 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 5 3 950,000
162 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 6 3 1,070,000
163 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 7 3 1,200,000
164 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 8 3 1,300,000
165 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 3 1,040,000
166 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 6 3 1,180,000
167 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 7 3 1,300,000
168 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 8 3 1,500,000
169 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 5 3 1,150,000
170 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 6 3 1,300,000
171 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 7 3 1,490,000
172 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 8 3 1,650,000
173 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 3 1,050,000
174 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 6 3 1,180,000
175 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 7 3 1,300,000
176 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 8 3 1,450,000
177 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 5 3 950,000
178 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 6 3 1,090,000
179 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 7 3 1,200,000
180 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 8 3 1,340,000
181 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 2 1/5 350,000
182 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 3 1/5 440,000
183 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 4 1/5 530,000
184 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 1/5 620,000
185 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 2 1/5 340,000
186 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 3 1/5 500,000
187 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 4 1/5 610,000
188 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 1/5 720,000
189 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 2 1/5 440,000
190 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 1/5 580,000
191 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 4 1/5 710,000
192 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 1/5 850,000
193 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 2 1/5 490,000
194 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 1/5 650,000
195 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 4 1/5 800,000
196 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 5 1/5 970,000
197 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 2 1/5 320,000
198 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 3 1/5 400,000
199 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 4 1/5 480,000
200 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 5 1/5 550,000
201 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 2 1/5 380,000
202 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 3 1/5 460,000
203 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 4 1/5 550,000
204 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 1/5 650,000
205 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 2 1/5 410,000
206 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 1/5 530,000
207 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 4 1/5 650,000
208 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 5 1/5 760,000
209 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 2 1/5 440,000
210 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 1/5 570,000
211 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 4 1/5 700,000
212 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 1/5 850,000
213 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 2 1/5 300,000
214 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 3 1/5 370,000
215 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 4 1/5 450,000
216 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 1/5 500,000
217 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 2 1/5 340,000
218 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 3 1/5 430,000
219 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 4 1/5 510,000
220 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 1/5 590,000
221 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 2 1/5 370,000
222 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 3 1/5 470,000
223 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 4 1/5 570,000
224 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 1/5 670,000
225 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 2 1/5 290,000
226 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 3 1/5 350,000
227 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 4 1/5 400,000
228 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 5 1/5 470,000
229 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 2 1/5 300,000
230 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 3 1/5 400,000
231 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 4 1/5 470,000
232 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 1/5 550,000
233 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 2 1/5 350,000
234 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 3 1/5 440,000
235 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 4 1/5 620,000
236 قفسه بندی پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 5 1/5 700,000

 

سفارش از طریق واتساپ