قفسه بندی فلزی | قفسه بندی صنعتی راک |09126000200| قفسه پیچ و مهره ای | قیمت قفسه بندی صنعتی راک سنگین


قیمت قفسه بندی صنعتی راک سنگین


 لیست قیمت قفسه صنعتی راک سنگین شرکت تهران فلز (بهار 1400)

 

کد عنوان کالا قیمت(تومان)
1 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 ، عمق70 و ارتفاع 200 سانتی متر 6,700,000
2 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق70  و ارتفاع 200سانتی متر 6,400,000
3 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق70 و ارتفاع 200سانتی متر 5,800,000
4 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 70 و ارتفاع 200سانتی متر 5,200,000
5 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 115، عمق70 و ارتفاع 200سانتی متر 4,600,000
6 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق80  و ارتفاع 200سانتی متر 4,800,000
7 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 80 و ارتفاع 200سانتی متر 5,300,000
8 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 80 و ارتفاع 200سانتی متر 6,000,000
9 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق80  و ارتفاع 200سانتی متر 6,550,000
10 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 ، عمق80 و ارتفاع 200 سانتی متر 6,900,000
11 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 ، عمق90 و ارتفاع 200 سانتی متر 7,300,000
12 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق90  و ارتفاع 200سانتی متر 6,800,000
13 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 90 و ارتفاع 200سانتی متر 6,200,000
14 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 90 و ارتفاع 200سانتی متر 5,500,000
15 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق90  و ارتفاع 200سانتی متر 4,900,000
16 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق120  و ارتفاع 200سانتی متر 5,300,000
17 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 120 و ارتفاع 200سانتی متر 6,000,000
18 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 120 و ارتفاع 200سانتی متر 6,800,000
19 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق120  و ارتفاع 200سانتی متر 7,600,000
20 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 ، عمق120 و ارتفاع 200 سانتی متر 8,000,000
21 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق120  و ارتفاع 250سانتی متر 5,800,000
22 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 120 و ارتفاع 250سانتی متر 6,600,000
23 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 120 و ارتفاع 250سانتی متر 7,300,000
24 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق120  و ارتفاع 250سانتی متر 8,100,000
25 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 ، عمق120 و ارتفاع 250 سانتی متر 8,700,000
26 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 ، عمق90 و ارتفاع 250 سانتی متر 7,700,000
27 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق90  و ارتفاع 250سانتی متر 7,300,000
28 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 90 و ارتفاع 250سانتی متر 6,700,000
29 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 90 و ارتفاع 250سانتی متر 6,200,000
30 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق90  و ارتفاع 250سانتی متر 5,400,000
31 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق80  و ارتفاع 250سانتی متر 5,200,000
32 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 80 و ارتفاع 250سانتی متر 6,000,000
33 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 80 و ارتفاع 250سانتی متر 6,500,000
34 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق80  و ارتفاع 250سانتی متر 7,200,000
35 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 ، عمق70 و ارتفاع 250 سانتی متر 7,200,000
36 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق70  و ارتفاع 250سانتی متر 6,900,000
37 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 70 و ارتفاع 250سانتی متر 6,400,000
38 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 70 و ارتفاع 250سانتی متر 5,800,000
39 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق70  و ارتفاع 250سانتی متر 5,200,000
40 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق60  و ارتفاع 250سانتی متر 6,500,000
41 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 70 و ارتفاع 300سانتی متر 9,200,000
42 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق70  و ارتفاع 300سانتی متر 8,800,000
43 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 70 و ارتفاع 300سانتی متر 8,000,000
44 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 70 و ارتفاع 300سانتی متر 7,300,000
45 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق70  و ارتفاع 300سانتی متر 6,500,000
46 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق80  و ارتفاع 300سانتی متر 6,700,000
47 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 80 و ارتفاع 300سانتی متر 7,500,000
48 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 80 و ارتفاع 300سانتی متر 8,300,000
49 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق80  و ارتفاع 300سانتی متر 9,100,000
50 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 80 و ارتفاع 300سانتی متر 9,600,000
51 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 90 و ارتفاع 300سانتی متر 9,900,000
52 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق90  و ارتفاع 300سانتی متر 9,500,000
53 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 90 و ارتفاع 300سانتی متر 8,400,000
54 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 90 و ارتفاع 300سانتی متر 7,800,000
55 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق90  و ارتفاع 300سانتی متر 6,800,000
56 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق120  و ارتفاع 300سانتی متر 7,400,000
57 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 120 و ارتفاع 300سانتی متر 8,400,000
58 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 120 و ارتفاع 300سانتی متر 9,400,000
59 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق120  و ارتفاع 300سانتی متر 10,400,000
60 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 120 و ارتفاع 300سانتی متر 11,000,000
61 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 70 و ارتفاع 400سانتی متر 10,400,000
62 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق70  و ارتفاع 400سانتی متر 10,000,000
63 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 70 و ارتفاع 400سانتی متر 9,200,000
64 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 70 و ارتفاع 400سانتی متر 8,400,000
65 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق70  و ارتفاع 400سانتی متر 7,800,000
66 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق80  و ارتفاع 400سانتی متر 7,800,000
67 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 80 و ارتفاع 400سانتی متر 8,700,000
68 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 80 و ارتفاع 400سانتی متر 9,500,000
69 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق80  و ارتفاع 400سانتی متر 10,300,000
70 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 80 و ارتفاع 400سانتی متر 10,700,000
71 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 90 و ارتفاع 400سانتی متر 11,000,000
72 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق90  و ارتفاع 400سانتی متر 10,600,000
73 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 90 و ارتفاع 400سانتی متر 9,700,000
74 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 90 و ارتفاع 400سانتی متر 8,900,000
75 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق120  و ارتفاع 400سانتی متر 8,600,000
76 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 120 و ارتفاع 400سانتی متر 9,600,000
77 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 120 و ارتفاع 400سانتی متر 10,600,000
78 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق120  و ارتفاع 400سانتی متر 11,500,000
79 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 120 و ارتفاع 400سانتی متر 12,400,000
80 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 120 و ارتفاع 500سانتی متر 15,200,000
81 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230، عمق120  و ارتفاع 500سانتی متر 14,500,000
82 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 120 و ارتفاع 500سانتی متر 13,000,000
83 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 120 و ارتفاع 500سانتی متر 12,000,000
84 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق120  و ارتفاع 500سانتی متر 10,400,000
85 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق90  و ارتفاع 500سانتی متر 10,000,000
86 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 90 و ارتفاع 500سانتی متر 10,100,000
87 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 90 و ارتفاع 500سانتی متر 12,000,000
88 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230 ، عمق 90 و ارتفاع 500سانتی متر 13,200,000
89 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 90 و ارتفاع 500سانتی متر 13,400,000
90 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 80 و ارتفاع 500سانتی متر 13,300,000
91 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230 ، عمق 80 و ارتفاع 500سانتی متر 12,700,000
92 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 80 و ارتفاع 500سانتی متر 12,000,000
93 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 80 و ارتفاع 500سانتی متر 10,700,000
94 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق80  و ارتفاع 500سانتی متر 9,500,000
95 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق70  و ارتفاع 500سانتی متر 9,500,000
96 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 70 و ارتفاع 500سانتی متر 10,400,000
97 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 70 و ارتفاع 500سانتی متر 11,300,000
98 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230 ، عمق 70 و ارتفاع 500سانتی متر 12,200,000
99 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 70 و ارتفاع 500سانتی متر 12,700,000
100 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 70 و ارتفاع 600سانتی متر 15,200,000
101 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230 ، عمق 70 و ارتفاع 600سانتی متر 14,200,000
102 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 70 و ارتفاع 600سانتی متر 13,500,000
103 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 70 و ارتفاع 600سانتی متر 12,500,000
104 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق70  و ارتفاع 600سانتی متر 12,000,000
105 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق80  و ارتفاع 600سانتی متر 11,300,000
106 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 80 و ارتفاع 600سانتی متر 12,700,000
107 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 80 و ارتفاع 600سانتی متر 14,000,000
108 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230 ، عمق 80 و ارتفاع 600سانتی متر 15,000,000
109 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 80 و ارتفاع 600سانتی متر 15,800,000
110 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 90 و ارتفاع 600سانتی متر 16,400,000
111 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230 ، عمق 90 و ارتفاع 600سانتی متر 15,600,000
112 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 90 و ارتفاع 600سانتی متر 14,300,000
113 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 90 و ارتفاع 600سانتی متر 13,000,000
114 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق90  و ارتفاع 600سانتی متر 11,800,000
115 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول  115 ، عمق120  و ارتفاع 600سانتی متر 12,600,000
116 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 154، عمق 120 و ارتفاع 600سانتی متر 14,000,000
117 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 190 ، عمق 120 و ارتفاع 600سانتی متر 15,600,000
118 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 230 ، عمق 120 و ارتفاع 600سانتی متر 17,000,000
119 قفسه بندی صنعتی راک سنگین به طول 270 عمق 120 و ارتفاع 600سانتی متر 18,100,000

سفارش از طریق واتساپ