قفسه بندی صنعتی | قفسه بندی پالت راک | تهران فلز | قیمت قفسه بندی صنعتی راک


قیمت قفسه بندی صنعتی راک


 لیست قیمت قفسه بندی صنعتی راک شرکت تهران فلز (بهار 1400)

 

کد عنوان کالا تعداد طبقه ارتفاع (متر) قیمت (تومان)
1 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 2 1,600,000
2 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 2 2,000,000
3 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 2 2,400,000
4 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 2 2,500,000
5 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 2 2,700,000
6 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 2 3,100,000
7 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 2 2,300,000
8 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 2 3,000,000
9 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 2 3,800,000
10 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 2 2,640,000
11 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 2 3,500,000
12 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 2 4,400,000
13 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 2 2,300,000
14 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 2 2,900,000
15 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 2 3,550,000
16 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 2 1,830,000
17 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 2 2,300,000
18 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 2 2,800,000
19 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 2/5 2,500,000
20 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 2/5 2,950,000
21 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 2/5 3,400,000
22 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 2/5 3,100,000
23 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 2/5 3,750,000
24 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 2/5 4,400,000
25 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 2/5 3,700,000
26 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 2/5 4,600,000
27 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 2/5 5,500,000
28 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 2/5 3,200,000
29 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 2/5 4,000,000
30 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 2/5 4,700,000
31 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 2/5 2,700,000
32 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 2/5 3,300,000
33 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 2/5 3,800,000
34 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 2/5 2,200,000
35 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 2/5 2,550,000
36 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 3 2,950,000
37 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 3 2,900,000
38 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 3 3,300,000
39 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 3 3,700,000
40 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 3 3,600,000
41 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 3 4,200,000
42 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 3 4,700,000
43 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 3 4,300,000
44 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 3 5,000,000
45 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 3 5,800,000
46 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 3 4,900,000
47 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 3 5,800,000
48 قفسه بندی صنعتی راک به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 3 6,600,000
49 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 3 4,000,000
50 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 3 4,700,000
51 قفسه بندی صنعتی راک به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 3 5,500,000
52 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 3 3,300,000
53 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 3 3,700,000
54 قفسه بندی صنعتی راک به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 3 4,150,000

سفارش از طریق واتساپ